VI Bieg Papieski im. św. Jana Pawła II

Parafialne Święto Rodziny

PROGRAM
28 maja 2016 r.
(sobota)

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego (kościół w Miotku)
15.30 – Start VI Biegu Papieskiego (parking przy kościele)
16.30 – Rozdanie nagród i zabawy dla dzieci cz. I
17.00 – Nabożeństwo majowe i świadectwo p. Dariusza Kaczmarskiego ze wspólnoty "W drodze" ze Świerklańca
18.00 – Zabawy dla dzieci cz. II
18.30 – Wspólne biesiadowanie przy muzyce
21.37 – Apel Jasnogórski i pokaz sztucznych ogni
TRASA BIEGU


Trasa


Długość trasy to ok. 3,9 km.
Z parkingu spod kościoła w Miotku, ulicą Tarnogórską do skrętu w ul. Jana.
Z ul. Jana w lewo, w ul. Ustronną
Z ul. Ustronnej w prawo, w ul. Młyńską
Z ul. Młyńskiej w lewo, w ul. Wierzbową
Dalej prosto lasem do ul. Piaskowej, i skręt w lewo w ul. Ks. Antosza


REGULAMIN
VI Biegu Papieskiego

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem biegu jest Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Kaletach Miotku.

II.CEL

1. Uczczenie pamięci i pontyfikatu Papieża Polaka – Św. Jana Pawła II.

2. Duchowe i materialne wsparcie remontu kościoła parafialnego w Miotku.

3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

4. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Parafii Miotek, miasta Kalety i Woźniki oraz okolic.

5. Promocja dzielnic Kalety Miotek i Woźniki Dyrdy.


III.TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 28 maja 2016 roku.

2. Start biegu nastąpi o godzinie 15.30 z parkingu przy Kościele p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Miotku.

3. Meta biegu będzie usytuowana przy kościele w Dyrdach.

4. Długość trasy biegu głównego wynosi 3900 m.

5. Rozegrany zostanie jeden bieg wspólny, w którym wyłonione zostaną 3 miejsca według niżej wymienionych kategorii:
> I kategoria: dzieci do 12 lat
> II kategoria: kobiety
> III kategoria: mężczyźni

6. Końcowe miejsce będzie równoznaczne z kolejnością dotarcia na metę.

7. Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 45 minut.


IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W biegu głównym na dystansie 3900 m może wziąć udział każda osoba, która ma ochotę.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna (formularz do pobrania w Biurze zawodów lub na stronie internetowej www.parafiamiotek.com).

3. Wszyscy zawodnicy startujący w VI Biegu Papieskim muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić w kancelarii parafialnej, parafii w Miotku przy ul. Tarnogórskiej 125.
Biuro będzie czynne:
> 28 maja (sobota) 14.30 – 15.15

W sobotę 28 maja w Biurze zawodów ostatecznie należy złożyć Kartę Zgłoszenia, będzie można uzupełnić dane, formularze, uiścić opłaty itp. oraz wydawane będą numerki na koszulki.

Na bieg można zgłaszać się także telefonicznie pod numerami telefonów:
> 34 3578127
> 537 607 999

4. Podczas weryfikacji (przy zapisie lub najpóźniej w dniu zawodów) zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów lub na stronie internetowej www.parafiamiotek.com.

6. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

7. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC.


V. ZGŁOSZENIA

Karta zgłoszeniowa

1. Zgłoszenia do biegu głównego będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w Biurze Zawodów lub na stronie internetowej www.parafiamiotek.com oraz www.kalety.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania.

2. Zgłoszenia (ostateczne wraz z formularzem) będą przyjmowane do dnia 28 maja 2016 r. tylko w Biurze Zawodów.

3. W ramach biegu każdy uczestnik otrzymuje:

- numer startowy wraz z czterema agrafkami

4. Opłata startowa w biegu wynosi:
> dzieci i młodzież: bezpłatnie
> dorośli: 10,00 zł
Opłatę należy uiścić przy zapisie lub najpóźniej w dniu zawodów w godzinach czynnego Biura Zawodów.


VI. NAGRODY

1. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują dyplom, medale oraz nagrody rzeczowe. Zwycięzca (pierwszy na mecie z wszystkich kategorii) otrzymuje puchar.

2. Organizator zastrzega sobie wyróżnienie indywidualnych uczestników.

3. Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie.


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników VI Biegu Papieskiego będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.

2. Dane osobowe uczestników VI Biegu Papieskiego będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w V Biegu Papieskim obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w VI Biegu Papieskim.

6. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników VI Biegu Papieskiego obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.